Afskrivninger

Hvad er afskrivninger?

Afskrivninger er en regnskabsmæssig postering, som har til formål at mindske værdien af et bogført aktiv. Det er altså en værdiforringelse af virksomhedens anlægsaktiver, som opgøres i forbindelse med virksomhedens balance.

At afskrive sine anlægsaktiver er ikke valgfrit, men lovpligtigt ifølge afskrivningsloven. For at kunne afskrive et aktiv, er det et krav at aktivet skal falde i værdi over tid. Værdiforringelsen kan ske ved slid, beskadigelse, økonomisk forringelse eller teknisk forringelse.

Denne økonomiske levetid skal være længere end et regnskabsår, medmindre der er tale om en straksafskrivning af driftsmidler.

Regnskabsmæssige afskrivninger

Regnskabsmæssige afskrivninger giver et billede af virksomhedens reelle værdi, da der vises hvor meget virksomhedens aktiver er blevet afskrevet med i løbet af året.

Skattemæssige afskrivninger

Formålet med skattemæssige afskrivninger er at sikre, at man får fradrag for værdiforringelsen af ens aktiver. Det sikrer at virksomheden ikke betaler mere skat end nødvendigt, og giver ligesom regnskabsmæssige afskrivninger et godt billede af virksomhedens reelle værdi.

Skattemæssige afskrivninger kan kun anvendes til aktiver som bruges i forbindelse med erhverv. Bliver aktivet kun delvist brugt til erhverv, kan man få fradrag for den del af aktivet som anvendes til erhverv.

Afskrivning af anlægsaktiver

Når du skal afskrive dine anlægsaktiver, skal du tage udgangspunkt i anskaffelsesværdien (er der en scrapværdi skal denne fratrækkes). Denne værdi skal fordeles ud på den forventede økonomiske levetid af anlægsaktivet. Ser man på resultatopgørelsen er afskrivninger en omkostning, som holdes op imod virksomhedens indtægter.

Anlægsaktiver

Et anlægsaktiv er en langsigtet værdi som kan inddeles i 3 typer: materielle anlægsaktiver, immaterielle anlægsaktiver og finansielle anlægsaktiver.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver er den mest udbredte form for anlægsaktiver. Denne er betegnelsen for materielle investeringer som virksomheden foretager, eksempelvis en bil, en kopimaskine, en ejendom mm. Altså en fysisk investering.

De materielle anlægsaktiver kan inddeles i følgende kategorier:

 • Driftsmidler
 • Bygninger og installationer
 • Indretning i lejet lokale
 • Kunstnerisk udsmykning
 • Skibe

Når man taler om afskrivning af bygninger, er der helt særlige regler hertil. Der findes nemlig en negativ liste for bygninger som du ikke kan afskrive. Det kan du ikke, da bygninger ikke slides på samme måde som eksempelvis en kopimaskine. Er du i tvivl, anbefaler vi at du kontakter din revisor eller os og forhører dig.

For at kunne afskrive driftsmidler, skal disse være anskaffet, altså:

 • Leveret til virksomheden
 • Være bestemt til at indgå i driften
 • Være i stand til at indgå i driften

Immaterielle anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver er ikke fysiske aktiver. Altså aktiver som ikke er materielle/fysiske, men som har en værdi. Det kan eksempelvis være varemærkerettigheder. Disse kan kun afskrives hvis de har en begrænset økonomisk levetid. Altså kan de ikke afskrives, hvis de har en uendelig levetid.

De immaterielle anlægsaktiver kan inddeles i følgende kategorier:

 • Goodwill
 • Varemærker
 • Patenter

Finansielle anlægsaktiver

Finansielle anlægsaktiver er finansielle aktiver som eksempelvis aktier eller obligationer.

De finansielle anlægsaktiver kan inddeles i følgende kategorier:

 • Værdipapirer
 • Kapitalandele
 • Penge-mæssige aktiver

Afskrivningsmetoder

Den lineære afskrivningsmetode

Ved denne metode afskriver man med et fast beløb hvert år, i hele aktivets levetid. Denne metode anvendes ved blandt andet biler og bygninger.

Et eksempel kan være omhandlende kunstnerisk udsmykning til kontoret:

Anskaffelsespris200.000kr.
Scrapværdi50.000kr.
Afskrivningsgrundlag150.000kr.
Forventet brugstid10 år
Årlig afskrivning15.000kr.

Ønsker du at afskrive månedligt deler du den årlige afskrivning med 12 (12 måneder på 1 år).

Saldometoden

Ved denne metode afskriver man med den samme procentsats hvert år. Det gør man fordi værdien ofte falder mest det første brugsår.

Straksafskrivning

Ved straksafskrivning afskriver man hele beløbet på anlægsaktivet værdi i samme år, som det er blevet købt. For at anvende straksafskrivning, skal afskrivningen:

 • Have en fysisk levetid på under 3 år
 • Være software eller licenser til IT udstyr
 • Have en anskaffelsessum på under 13.800kr. og ikke være en del af et samlesæt
 • Bruges til forskning eller forsøg

Småanskaffelser

Småanskaffelser er aktiver som ikke koster særlig meget og kan afskrives med straksmetoden. For at blive afskrevet med straksmetoden, skal de koste mindre end den beløbsgrænse som SKAT har sat.

Scrapværdi

En scrapværdi (også kaldet brugtværdi) er den værdi som et aktiv har, når du er færdig med at bruge det. Denne værdi varierer alt efter aktivet, da nogle aktiver hurtigere mister værdi end andre.

Afskrivning af goodwill

Man må kun afskrive goodwill man har købt. Det betyder at det er køberen af goodwill som kan afskrive denne.

Goodwill er en merværdi som er tilknyttet virksomheden, eksempelvis brandværdi.

Afskrivninger ved ophør af virksomhed

Skal din virksomhed sælges, kan du ikke afskrive aktiver i hele salgs eller ophørs året. Du kan tage saldoværdien af dine aktiver med i dit sidste årsregnskab som tab eller gevinst.

Hvornår skal afskrivningerne indføres i dit regnskab?

Du bestemmer selv om du vil indføre dine afskrivninger løbende eller en gang om året, så længe de alle sammen er ført ind i virksomhedens regnskab den sidste dag i regnskabsåret.

Hvad med moms ved afskrivninger?

Når virksomheder køber ting ind til virksomheden, er der som regel moms på. Momsbeløbet skal ikke inkluderes i afskrivninger, du skal blot trække det fra den dag du køber aktivet.

Anbefaling

Afskrivninger kan være en kompliceret affære – der er mange forskellige slags aktiver og flere forskellige måder du kan afskrive dem på. Vi anbefaler derfor at du tager kontakt til en revisor, og får rådgivning eller støtte til dette.

Har du brug for hjælp til dine afskrivninger, er du velkommen til at udfylde kontaktformularen nedenfor. Du vil blive kontaktet inden for 48 timer.

Vil du have et uforpligtende tilbud fra OB Revision?