Regnskab er et erhverv, som du måske kender. Du kan være lettet over, at det er dem, der er revisorer, og ikke dig. Du ønsker måske at uddelegere regnskab til revisorer og tror, at du ikke har brug for regnskabskendskab. Denne tankegang stammer tilbage fra en tidligere tid.

momsindberetning

Brug for hjælp til bogføring?

 • Dygtige revisorer med 40 års erfaring
 • Lav pris - spar op mod 25-40%
 • Fleksible løsninger, tilpasset din forretning

“Overlad kørslen til os”, siger Greyhound Bus’ reklame-tagline, og det ville ikke være noget problem, hvis du kunne komme omkring i bussen til hvor som helst, du ville hen. Men hvis du er nødt til at køre til de fleste steder, bør du være fortrolig med biler. Du kører meget “økonomisk kørsel” i dit liv, og derfor bør du være fortrolig med regnskaber.

Regnskab indebærer trods alt tal. At holde styr på din bankkonto, forhandle om renten på dit boliglån, overvåge din pensionsfond og prale af dit barns karaktergennemsnit hører alle under denne kategori. Du er konstant omgivet af tal.

I betragtning af den seneste økonomiske situation og beskæftigelsesmulighederne er der fortsat stor efterspørgsel efter revisorer, og efterhånden som økonomien forbedres og virksomhederne vokser, vil der fortsat være stor efterspørgsel efter revisorer. Desuden er en af konsekvenserne af den økonomiske nedgang, at der lægges større vægt på ansvarlighed, gennemsigtighed og kontrol i forbindelse med regnskabsaflæggelse.

Accounting For Dummies lærer studerende, der studerer business, finans og regnskab, de grundlæggende idéer, ordforråd og procedurer til at fortolke, analysere og evaluere virksomheders regnskaber gennem letforståelige forklaringer og eksempler fra den virkelige verden.

 • Der dækkes traditionelt kursusmateriale om finansiel regnskabsføring.
 • Analyserer de principper, der anvendes af revisorer og andre forretningseksperter, når de udarbejder rapporter.
 • Køb og sammenlægning af fusioner og opkøb, frie pengestrømme og analyse af regnskaber dækkes alle indgående.

Regnskabstal leveres af revisorer, og disse data er meget vigtige.I dit økonomiske liv er det afgørende. Du vil være i en betydelig ulempe, hvis du ikke forstår finansielle tal. For at opsummere, kræver finansiel forståelse en grundlæggende forståelse af regnskab, hvilket denne artikel giver.

Her drøftes regnskab

 • Forståelse af, hvorfor regnskab er vigtigt for dig
 • Forståelse af, hvordan al økonomisk aktivitet kræver brug af regnskaber
 • at observere en regnskabsafdeling, der arbejder
 • Virksomhedernes regnskaber rystes i hånden med.
 • Udarbejdelse af en plan for en karriere inden for regnskab

Når du rejser gennem livet, vil du støde på en syndflod af regnskabsrelaterede data – langt mere end du ville forvente. Desværre er mange af disse oplysninger uoverskuelige, og der findes ingen medfølgende brugervejledning. Kort sagt er størstedelen af de regnskabsdata, du vil støde på, ikke let tilgængelige. En af de vigtigste grunde til at lære regnskab er at blive fortrolig med terminologien og værdiansættelsesprocedurerne, så du bedre kan udnytte dataene. Revisorer har til opgave at holde styr på finansielle transaktioner. Når man spiller eller ser et spil, er det vigtigt at forstå, hvordan scoringen føres. Målet med denne artikel er at gøre dig til en informeret observatør af regnskabsspillet.

momsindberetning

Brug for hjælp til bogføring?

 • Dygtige revisorer med 40 års erfaring
 • Lav pris - spar op mod 25-40%
 • Fleksible løsninger, tilpasset din forretning

Kontrol af dine forudfattede holdinger til regnskab

Regnskaber er en del af regnskabsterminologien. Revisorer taler om tal.

En anden misforståelse er, at revisorer drukner i detaljer. Revisorer har intet andet valg end at være detaljeorienterede. Samtidig skal de overveje, hvordan detaljerne passer ind i det store billede.

Den væld af oplysninger bliver destilleret til regnskabsrapporter, som kun afslører nogle få samlede regnskaber. At forstå, hvad disse fælles konti omfatter, er en af grundene til at beherske regnskab.

Leverer værdifulde finansielle data

Al denne arkivering sker med ét mål for øje: at opbygge en database.

Du har brug for denne database til udarbejdelse af finansielle rapporter, selvangivelser og andre former for finansiel kommunikation. Regnskabsdata gives i finansielle rapporter i form af årsregnskaber, som ledsages af supplerende data såsom forklarende fodnoter og et brev fra den øverste ledelse. Ikke-regnskabsfolk, f.eks. virksomhedsejere, långivere og investorer, er afhængige af regnskabsfolk til at udarbejde finansielle rapporter.

Et kig ind bag kulisserne

Et solidt bogholderisystem er nødvendigt for enhver virksomhed og nonprofitorganisation.

Bogføring er en delmængde af regnskab, som er et betydeligt bredere begreb. Regnskab beskæftiger sig for det første med de udfordringer, der ligger i at bestemme de økonomiske konsekvenser af økonomiske handlinger. Regnskab omfatter også ansvaret for den finansielle rapportering til dem, der kræver det. Regnskabsrapporter giver oplysninger om en virksomheds resultater og tilstand til virksomhedsledere, investorer og en række andre personer.

Processen med at indsamle, erhverve, organisere, opbevare, sikre og få adgang til virksomhedens finansielle informationsgrundlag kaldes bogføring. Selvfølgelig skal de finansielle data være grundige, korrekte og ajourførte. Kvalitetskontrol, også kendt som intern kontrol eller intern regnskabskontrol, bør indgå i ethvert bogføringssystem.

Det kan være vanskeligt at opdage og reparere et problem, når det først har sneget sig ind i systemet. Kontrol med indtastning af data er meget vigtig. Både profitorienterede og nonprofit-organisationer har gjort sikkerheden i online- og computerbaserede regnskabssystemer til en primær prioritet. Cybertrusler er et stort problem, som kan tvinge en stor virksomhed i knæ.

Bevar transaktioner i tankerne

Regnskabets bogføringsfunktion fokuserer på transaktioner, som er økonomiske udvekslinger mellem en virksomhed eller anden enhed og de parter, som den interagerer med og driver forretning med. Et stærkt regnskabssystem fanger og registrerer alle transaktioner, der finder sted, uden at springe et sekund over. Enhver virksomheds livsblod, det hjerteslag af aktivitet, der holder den i gang, er transaktioner. Forståelse af regnskab indebærer i høj grad, at man skal forstå, hvordan bogholdere registrerer transaktionernes økonomiske konsekvenser.

Revisorers transaktioner i erhvervslivet er opdelt i tre kategorier.

Indtægter og udgifter samt overskud og tab indgår i overskudsgivende transaktioner. Transaktioner, der finder sted før eller efter registreringen af indtægter og udgifter, er omfattet af denne kategori.

Anskaffelse (og endelig afhændelse) af langfristede aktiver, som f.eks. bygninger, tunge maskiner, lastbiler, kontormøbler osv. betegnes som investeringstransaktioner. Denne kategori af transaktioner omfatter investeringer i finansielle aktiver.

Fremskaffelse af midler og betaling for deres anvendelse betegnes som finansieringstransaktioner. For at en virksomhed kan fungere, er det nødvendigt med en driftsbalance bestående af kontanter, lagerbeholdning af produkter, der besiddes til salg, langfristede driftsaktiver (som nævnt i det foregående punkt) og andre aktiver.

momsindberetning

Brug for hjælp til bogføring?

 • Dygtige revisorer med 40 års erfaring
 • Lav pris - spar op mod 25-40%
 • Fleksible løsninger, tilpasset din forretning

Vurdering af en virksomheds finansielle sundhed

Ved afslutningen af hver regnskabsperiode udarbejdes der regnskaber. En måned, et kvartal (tre kalendermåneder) eller et år kan betragtes som en periode. Regnskaberne viser totaler eller summariske beløb. Regnskabsførere udarbejder sjældent en detaljeret opgørelse over alle de handlinger, der er sket i en given periode, eller over de enkelte komponenter, der udgør en samlet sum.

Virksomhedsledere kan have brug for at se på en detaljeret liste over alle de præcise transaktioner, der tilsammen udgør et samlet beløb, og når de har brug for flere oplysninger, spørger de revisorerne. Denne type detaljeret beskrivelse er imidlertid ikke et regnskab, selv om den kan være til stor gavn for lederne.

2. Årsregnskaber: En kort introduktion

 • Identificering af de enkelte elementer i et årsregnskabs oplysninger
 • Rentabilitet og finansiel sundhed vurderes.
 • Forståelse af årsregnskabets begrænsninger
 • Erkendelse af, hvor regnskabsstandarderne kommer fra.

Målet med årsregnskaber er at give oplysninger, der er til gavn for dem, der har ret til dem, nemlig regnskabsaflæggelsens læsere. Læserne af regnskaberne omfatter virksomhedens ledere samt dens långivere og investorer. Den primære målgruppe for årsregnskaber er denne gruppe. Disse regnskaber er for virksomheder, som det er beskrevet i denne artikel. Årsregnskaber for en virksomhed tjener som en værdifuld skabelon for nonprofitorganisationer (NFP) og andre organisationer (sociale klubber, boligejerforeninger, pensionistkomplekser osv.). Kort sagt er regnskaber for virksomheder et glimrende udgangspunkt for regnskaber for ikke-erhvervsdrivende virksomheder.

Resultatopgørelse

Virksomhedens resultat er det første, der falder læserne af regnskaberne i øjnene. Resultatopgørelsen er en vigtig finansiel opgørelse, der beskriver en virksomheds overskudsskabende aktiviteter over tid.

Gældsforpligtelser og Balance

Et mere almindeligt udtryk for en balance er en opgørelse over den finansielle situation eller en opgørelse over den finansielle status, selv om de fleste kalder det en balance. Husk på, at det er de oplysninger, der er repræsenteret i denne årsopgørelse, og ikke “saldoen”, der er den vigtigste post.

En balance kan udarbejdes på et hvilket som helst tidspunkt – f.eks. ved afslutningen af hver dag. Selv om nogle virksomheder (f.eks. banker og andre finansielle organisationer) kræver daglige balancer, udarbejdes balancer sjældent regelmæssigt. Normalt er det en vanskelig opgave at udarbejde en balance.

Til generelle ledelsesformål er det tilstrækkeligt med en balance ved udgangen af hver måned – men en leder kan have brug for at se på virksomhedens balance midt i måneden. En balance er påkrævet i eksterne finansielle rapporter (de rapporter, der sendes uden for virksomheden til långivere og investorer) ved handelsafslutningen på den sidste dag i resultatopgørelsesperioden.

Resultatopgørelsen viser overskuddet for den seneste periode; balancen viser ikke det periodiske overskud. Det overskud, der vises i resultatopgørelsen, er før eventuelle overskudsudlodninger til aktionærerne. Det beløb af overskuddet, der ikke er blevet udloddet til virksomhedens ejere i årenes løb, er angivet i balancens egenkapitaldel.

momsindberetning

Brug for hjælp til bogføring?

 • Dygtige revisorer med 40 års erfaring
 • Lav pris - spar op mod 25-40%
 • Fleksible løsninger, tilpasset din forretning

Pengestrømsopgørelse

Virksomhedsledere skal balancere tre finansielle nødvendigheder for at overleve og trives:

 • opnå et tilstrækkeligt overskud (eller i det mindste at opnå balance for en nonprofit-virksomhed). Resultatopgørelsen viser, om selskabet har haft overskud eller tabt penge i løbet af beløbet.
 • Opretholde en sund finansiel situation. Balancen viser virksomhedens finansielle situation ved periodens afslutning.
 • Oprethold kontrollen med pengestrømmen. Pengestrømsopgørelsen, som giver et overblik over virksomhedens kilder og anvendelse af kontanter i samme periode som resultatopgørelsen, viser ledelsens kontrol med pengestrømmene.

Formålet med regnskabsrapportering er at formidle vigtige oplysninger til dem, der har en økonomisk interesse i virksomheden, primært investorer og långivere. Investorer og långivere kan bruge disse data til at besvare kritiske spørgsmål om virksomhedens finansielle resultater og tilstand.

Fastholdelse af standarder for regnskabs- og skatteoverholdelse i forbindelse med regnskabsaflæggelse

Når en uafhængig revisor reviderer en virksomheds finansielle rapport, er de regnskabs- og regnskabsstandarder, som virksomheden følger for at udarbejde sine regnskaber og andre oplysninger, klare. I revisionsberetningen angiver den revisor, hvilke standarder der blev anvendt. Hvad med regnskaber, der ikke er blevet revideret? Virksomheden kan oplyse, hvilke regnskabs- og regnskabsstandarder den anvender, selv om dette ikke altid er tilfældet. Når en virksomheds årsregnskab ikke er blevet revideret og ikke angiver, hvilke standarder der blev anvendt ved udarbejdelsen, har læseren ret til at konkludere, at der blev anvendt korrekte standarder.

Når det drejer sig om registrering af overskud og udarbejdelse af regnskaber, kan en virksomheds “vejledende retningslinjer” derfor være langt ude i venstre felt (eller ude af boldbanen). En virksomheds egne “regler” for beregning af overskud og opstilling af regnskaber kan være opdigtede. Ideen er at sikre, at alle organisationer anvender de samme regnskabsmetoder. Målet er at få alle regnskabsførere til at synge fra den samme salmebog. De melodier, som bogholdere skal synge, er skrevet af styrende myndigheder.

Forudsætninger og skøn

I mange årsregnskabsrapporter illustrerer en fodnote som denne betydningen af skøn og antagelser i regnskaberne:

Regnskabsrapport efter almindeligt anerkendte regnskabsprincipper.

Ledelsen skal foretage skøn og foretage antagelser, der har indflydelse på de rapporterede tal. Hensættelser og reserver til garanti- og produktansvarstab, pensionsydelser, miljøomkostninger, indkomstskatter og omkostninger ved lukning af anlæg er blot nogle få af de mere betydningsfulde skøn.

Regnskabsmæssige skøn skal naturligvis baseres på de bedste tilgængelige data, men de fleste er i et vist omfang subjektive og vilkårlige. Regnskabsføreren kan vælge mellem pessimistiske og optimistiske skøn, hvilket resulterer i konservative eller aggressive overskudsbeløb, der registreres.

Antagelsen om fortsat drift er en kritisk prognose, der foretages ved udarbejdelsen af årsregnskaber. Revisor antager, at virksomhedens aktiviteter ikke vil blive lukket ned i nær fremtid, og at dens aktiver vil blive tvangslikvideret, og at forretningen vil fortsætte som sædvanlig i den nærmeste fremtid. Når en virksomhed er under tvangsauktion, skifter revisorens fokus til likvidationsvurderingerne af virksomhedens aktiver.

momsindberetning

Brug for hjælp til bogføring?

 • Dygtige revisorer med 40 års erfaring
 • Lav pris - spar op mod 25-40%
 • Fleksible løsninger, tilpasset din forretning