Hjælpepakker til virksomheder

Hjælp under COVID-19

Her kan du læse om de forskellige hjælpepakker til virksomheder. 

Hjælpepakker til virksomheder

Regeringen har som følge af COVID-19 fremlagt en række hjælpepakker til virksomheder for at hjælpe dansk erhvervsliv igennem denne krise. Denne hjælp består blandt andet af lønkompensation, kompensation for faste udgifter, statsgaranterede lån og udskydelse af moms, AM bidrag og skat. 

Nedenfor belyser vi de forskellige hjælpepakker til virksomheder, samt krav hertil:

Husk at du altid er velkommen til at kontakte os hvis du har brug for rådgivning. 

Udskydelse af moms, AM bidrag og skat

En af regeringens hjælpepakker til virksomheder, er at virksomheder har mulighed for at udskyde deres betaling af moms, AM bidrag, A-skat og B-skat.

Moms 

Månedlig afregning af moms

Betalingsfristen for månedlig afregning af moms udskydes med 3 måneder, hvilket betyder at fristerne ser således ud: 

Den 27. april 2020 rykkes til den 25. maj 2020

Den 25. maj 2020 rykkes til den 25. juni 2020

Den 25. juni 2020 rykkes til den 27. juli 2020 

Kvartalvis afregning af moms

Betalingerne for første og andet kvartal er blevet lagt sammen, hvilket betyder at fristen for betaling af moms for første kvartal er rykket med 3 måneder. Der betales først moms når 2. periode indberettes. Betalingsfristen for begge kvartaler er derfor den 1. september 2020. 

Halvårlig afregning af moms

Betalingerne for første og andet halvår er blevet lagt sammen, hvilket betyder at fristen for betaling af moms for første halvår 2020 er rykket med 6 måneder. Der betales først moms når 2. periode indberettes, og derfor er betalingsfristen 1. marts 2021 for begge halvår.

AM bidrag, A-skat og B-skat

Fristerne for betaling af AM bidrag og A-skat bliver udskudt med 4 måneder. Det vil sige at betalingerne for april, maj og juni er udskudt med 4 måneder. Indberetningen til SKAT skal ske til normal frist, da det kun er betalingen der er udskudt. 

Fristerne for B-skat er udskudt med 2 måneder, altså betalingerne for april og maj. Her gælder der også at der skal indberettes til tiden, da det kun er betalingen af B-skat som er udskudt. Betaling af B-skat skal ske henholdsvis den 22. juni 2020 og den 21. december 2020. 

Ved denne hjælpepakke skal du altså indberette alt til SKAT som du plejer, til normale frister. Der hvor hjælpen er, er at du kan vente med at betale det indberettede til SKAT. 

 

Mulighed for statsgaranterede lån

Er din virksomhed ramt af COVID-19, har du mulighed for at søge en garanti fra Vækstfonden på 70% af lån og driftskreditter fra finansieringsinstitutter, altså banker, leasingselskaber o.l. 

Der er fremlagt 2 forskellige ordninger, hvoraf den ene henvender sig til SMV’er og den anden henvender sig til store virksomheder. For at kunne søge denne garanti er der nogle krav som skal opfyldes. 

 

Denne garanti skal søges igennem dit finansieringsinstitut, og ikke via Vækstfonden.

 

Garanti til SMV’er (små og mellemstore virksomheder)

Denne garanti går ud på at: 

 • Garantien dækker 70% af finansieringsinstituttets tab (banken, leasingselskabet o.l.)
 • Garantien nedskrives årligt lineært, med en løbetid på 7 år
 • Der skal betales en stiftelsesprovision på 2.500kr., og herudover betales 1% af det garanterede beløb i årlig provision

Krav hertil

 • Din virksomhed skal have et tab af omsætning på minimum 30%, eller forvente et tab af omsætning på minimum 30% som følge af COVID-19. 

SMV’er er virksomheder der har maks. 250 ansatte, en nettoomsætning på maks. 50 mio. EUR årligt og/eller en samlet balance på maks. 43 mio. EUR årligt. 

Denne garanti kan søges af alle danske, grønlandske og færøske SMV’er.

 

Garanti til store virksomheder

Denne garanti for store danske, grønlandske og færøske virksomheder går ud på at:

 • Garantien dækker 70% af finansieringsinstituttets tab (banken, leasingselskabet o.l.)
 • Garantien nedskrives årligt lineært, med en løbetid på 6 år
 • Din virksomhed kan få garanti flere gange, men Vækstfonden kan ikke garantere for lån til dækning af omsætningstab i samme periode mere end 1 gang
 • Ordningen gælder frem til 1. oktober 2020
 • Der skal betales en stiftelsesprovision på 0,25% af det garanterede beløb
 • Der skal betales en årlig provision, som fastsættes af finansieringsinstituttet. 

Krav hertil:

 • Din virksomhed skal have et tab af omsætning på minimum 30% eller forvente et tab af omsætning på minimum 30% som følge af COVID-19. 
 • Din virksomhed skal være kreditværdig og ikke kriseramt (j.f. EU’s definitioner og OIK markeret i finansieringsinstituttet ved årsskiftet 2019/2020) på ansøgningstidspunktet. 

En stor virksomhed betegnes ved at have mere end 250 ansatte og/eller en nettoomsætning på mere end 372 mio. kr årligt og/eller en samlet balance på mere end 320 mio. kr. årligt. 

 

En af regeringens hjælpepakker til virksomheder er særlig støtte til selvstændige erhvervsdrivende. 

Har din virksomhed tabt, eller forventer et tab på mere end 30% af omsætningen, har du mulighed for at søge særlig støtte til din virksomhed. Denne ordning kræver at du som selvstændig ejer mere end 25% af virksomheden, og selv arbejder heri. 

Denne kompensationsordning vil dække 75% af det gennemsnitlige månedlige tab i omsætning. Der kan dog højst kompenseres med 23.000kr. pr. måned, og knap 70.000kr. over en 3 måneders periode. 

Dette gælder også hvis din ægtefælle arbejder i virksomheden.

Hvis du arbejder deltid, vil du stadig kunne modtage kompensation, såfremt din virksomhed har en omsætning på mere end 15.000kr. pr. måned og du ejer 25% eller mere af virksomheden. 

 

Hvem kan søge denne kompensation?

Opfyldes følgende krav, kan der søges om denne særlige støtte. 

 • Virksomheden har maks. 10 medarbejdere
 • Du skal eje 25% eller mere af virksomheden
 • Er der 4 ejere fordelt med 25% ejerskab til hver, vil hver ejer maks. kunne modtage 23.000kr. pr. ejer pr. måned. 

 

Du skal være opmærksom på

 • Opnår du som selvstændig en personlig indkomst på over 800.000kr. i 2020, skal kompensationen tilbagebetales. 
 • Ejer du flere virksomheder kan der ikke kompenseres for hvert ejerforhold
 • Viser det sig at din virksomheds omsætning ikke er faldet med mere end 30% i perioden, skal kompensationen tilbagebetales

 

Krævet dokumentation

 • Der skal kunne begrundes at omsætningstabet skyldes COVID-19
 • Et forventet omsætningstab skal understøttes af tro-og loveerklæringer

 

Søg kompensation for tabt omsætning, hvis du er freelancer eller selvstændig her

 

Vejledninger

Vejledning til ansøgning

Vejledning til ansøgning for enkeltmandsvirksomheder

Vejledning til ansøgning for freelancere

 

Følg eventuelt med på virksomhedsguiden.dk

Mulighed for kompensation til faste udgifter

En anden hjælpepakke af regneringens mange hjælpepakker til virksomheder er muligheden for at søge kompensation til faste udgifter under COVID-19. 

Dette tiltag er stadig under udarbejdelse, og skal først vedtages i folketinget, før det gør sig gældende. 

Denne kompensationsordning vil dække eksempelvis husleje og kontraktbundne udgifter. Ordningen vil gælde fra den 9. marts 2020 til den 9. juni 2020. Alle virksomheder kan søge denne kompensation, dog skal følgende krav opfyldes: 

 • Forventet fald i omsætning på minimum 40% som følge af COVID-19
 • De faste udgifter skal udgøre minimum 25.000kr. i kompensations perioden

 

Der vil kompenseres efter følgende

Tabt omsætning på 40-60% kompenseres med 25%

Tabt omsætning på 60-80% kompenseres med 50%

Tabt omsætning på 80-100% kompenseres med 80%

 

Er din virksomhed blevet lukket som følge af et påbud fra regeringen, vil du blive kompenseret med 100% af de faste udgifter i påbudsperioden. 

 

Derudover vil det være muligt at på støtte til 80% af dine udgifter ved en revisorpåtegning, hvis din ansøgning godkendes. 

 

Ved udgangen af kompensations perioden vil Erhvervsstyrrelsen efterregulere sin kompensation, og kontrollere om din forventede tabte omsætning matcher den du har fået kompensation for. 

 

Der er ikke åbnet op for ansøgninger til denne hjælpepakke endnu. 

Følg eventuelt med på virksomhedsguiden.dk

Lønkompensation - Hjælpepakker til virksomheder

Er di nødt til at hjemsende nogle af dine medarbejdere grundet COVID-19, har du mulighed for at søge lønkompensation. Det gælder alle virksomheder som opfylder nedenstående krav, og ordningen vil gælde fra den 9. marts 2020 til den 9. juni 2020. 

 

Krav: 

 • Ordningen gælder for private virksomheder som skal hjemsende mere end 30% af deres medarbejdere, eller mere end 50 medarbejdere. Medarbejderne behøver ikke være fuldtidsansatte. 
 • Den hjemsendte medarbejder skal afholde ferie og/eller afspadsere 5 dage i perioden for lønkompensation. Har medarbejderen ikke ferie eller afspadsering som kan afholdes, skal medarbejderes afholde 5 selvbetalte fridage, eller der skal ‘lånes’ feriedage fra det kommende ferieår. Disse dage kan der ikke modtages kompensation for. 
 • Den udbetalte løn til medarbejderen i perioden for lønkompensation, skal være normal læn og indeholde pension mm. hvis dette var normalen før lønkompensationen. 

 

Lønkompensationen indebærer

Ved fastansatte udgør kompensationen 75% af de samlede lønudgifter til de hjemsendte medarbejdere, dog maks. 23.000kr. pr. måned pr. medarbejder. 

Ved timelønnede udgør kompensationen 90% af de samlede lønudgifter til de hjemsendte medarbejdere, dog maks. 26.000kr. pr. måned pr. medarbejder. 

 

Ansøgningen skal indeholde

 • Antal af medarbejdere hjemsendt grundet COVID-19
 • CPR-nummer, løn og beskæftigelsesgrad på hver medarbejder
 • Periode der ønskes kompensatin for
 • Begrundelse for hjemsendelse
 • Tro- og loveerklæring fra ledelsen

 

Der er åbnet for ansøgninger til lønkompensation!

Du kan søge lønkompensation på virksomhedsguiden.dk

Kompensation for aflysning af arrangement

Det er muligt at søge kompensation for et aflyst arrangement, hvis arrangementet var planlagt til afholdelse i perioden 6. marts 2020 til 31. marts 2020. For at søge denne kompensation skulle arrangementet have haft mere end 1000 deltagere, eller mere end 500 deltagere hvor arrangementet var målrettet en særlig risikogruppe.

 

Der kan ikke søges kompensation til:

 • Arrangementer som din virksomhed ikke selv har arrangeret
 • Arrangementer arrangeret af offentlige aktører
 • Udgifter som dækkes af din forsikring
 • Udgifter som dækkes af en anden offentlig støtte
 • Arrangementer lukket for offentligheden (eksempelvis firma eller medlemsarrangementer)
 • Landsindsamlinger (her kan evt. søges kompensation via Kulturministeriets kompensationsordning)
 • Tabt overskud fra et aflyst arrangement

 

For at kunne søge kompensation skal du bl.a. kunne dokumentere følgende: 

 • At det aflyste arrangement skulle være afholdt i perioden 6. marts 2020 til 31. marts 2020
 • At antallet af deltagere overtiger 1000 personer, eller 500 personer målrettet en særlig risikogruppe
 • At arrangementet var åbent for offentlige tilmeldinger fra den 6. marts 2020
 • At du ikke kompenseres af din forsikring
 • At udgifterne i forbindelse med arrangementet er afholdt, eller at du er forpligtet til at afholde dem
 • Betaling af honorarer til kunstnere
 • At de solgte billetter til arrangementet er blevet refunderet til deltagerne

Søg kompensation for et aflyst arrangement

Udvidet ret til lønrefusion og sygedagpenge

En anden hjælpepakke, af regeringens flere hjælpepakker til virksomheder, er en udvidet ret til lønrefusion og sygedagpenge. 

Som følge af COVID-19 har folketinget indført en udvidet ret til refusion for løn eller sygedagpenge. Der er også blevet indført en udvidet ret til sygedagpenge for særlige typer fravær til selvstændige. Det betyder at:

 

Arbejdsgivere

Arbejdsgivere får i perioden den 27. februar til den 1. januar, en udvidet ret til refusion for løn eller sygedagpenge, som udbetales til medarbejdere som er fraværende grundet COVID-19. Det betyder at der kan udbetales refusion til arbejdsgiveren fra medarbejderens aller første fraværsdag grundet COVID-19. 

Søg refusion for arbejdsgivere

 

Selvstændige erhvervsdrivende

Selvstændige erhvervsdrivende får i perioden den 27. februar 2020 til den 1. januar 2021 en udvidet ret til sygedagpenge for fravær grunder COVID-19. Det betyder at selvstændige erhvervsdrivende kan få sygedagpenge fra første fraværsdag grunder COVID-19. Der skal meldes fravær via en blanket som skal indleveres til din kommune. 

Hent fraværs blanket for selvstændige erhvervsdrivende

 

Vil du vide mere, kan du læse mere her

Vil du vide mere om hjælpepakker til virksomheder under COVID-19?

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for faglig rådgivning. Vi vender altid tilbage til dig inden for 48 timer. 

Derudover kan vi varmt anbefale at hoppe ind på Virksomhedsguiden.dk, som belyser flere af de ovenstående punkter. 

Kontakt os