Hvad et er Årsregnskab?

Introduktion til hvad er et årsregnskab

Nu tænker du måske, hvad er et årsregnskab? Det er et rigtig godt spørgsmål, og der er mange som ikke forstår formålet og hvordan man udarbejder et. I dette indlæg kommer vi ind på hvordan man laver det, samt hvilke krav der stilles til det.

Kort om hvad er et årsregnskab

Et årsregnskab er en del af en virksomheds årsrapport, og skal vise de økonomiske aktiviteter som virksomheden har foretaget i det seneste regnskabsår. Dette gør at du nemmere kan overvåge din virksomheds udvikling, evt. ved hjælp af nøgletalsberegninger. Det som kendetegner et årsregnskab er, at det viser virksomhedens økonomiske præstationer over det seneste regnskabsår. Årsregnskabet viser om virksomheden har overskud eller underskud. Derudover tegner årsregnskabet et billede af hvordan virksomhedens økonomiske kapital er blevet anvendt i det seneste regnskabsår. 

Hvorfor skal man lave et årsregnskab?

Hvis du er virksomhedsejer er det nødvendigt, at have overblik over virksomhedens økonomi. Derfor skal du lave et regnskab over virksomhedens indtægter og udgifter.  Årsregnskabet skal benyttes, når man skal oplyse sit over- eller underskud på dit oplysningsskema til SKAT, hvis du skal indberette en årsrapport til Erhvervsstyrelsen. Når du skal lave dit årsregnskab, skal det gøres via årsrapporten. De virksomhedsformer som skal lave en årsrapport er iværksætterselskaber (IVS), anpartsselskaber (ApS) og aktieselskaber (A/S). Alle disse selvskabstyper er som udgangspunkt forpligtet til at udarbejde en årsrapport og indberette den til erhvervsstyrelsen. Der er dog nogle undtagelser og det er hvis de er under rekonstruktion eller er erklæret konkurs.  Dette kan du læse mere om fritagelse af årsrapport inde på Erhversstyrelsens hjemmeside.

Afslutningsvis skal enkeltmandsvirksomheder ikke indberette årsregnskab, da de skal udarbejde en udvidet selvangivelse.

Hvordan laver man et årsregnskab?

Et årsregnskab består normalvis af (minimum):

  1. Resultatopgørelse: Det handler om hvorvidt virksomheden har overskud eller underskud, så du skal notere alle dine indtægter og udgifter i løbet af regnskabsåret.
  2. Balance: Balancen består af virksomhedens aktiver og passiver. Balancen benyttes for at kontrollere om betalingerne og betalingsmidlerne stemmer overens.
  3. Noter: Her kan de skrive om hvilke tiltag de har indført og hvilke bedrifter de forventer at virksomheden kommer til at opnå.

Hvad kræver det for at kunne lave et årsregnskab?

  1. Først og fremmest skal du bruge alle bilag fra det år du skal lave årsregnskab for.
  2. Alle bankudskrifter.
  3. Alle kasserapporter.
  4. Årsopgørelser fra din bank. 

Godt at vide: Når du afleverer dit regnskab, vil det for selskaber blive offentligt tilgængeligt. Du kan derfor vælge kun at vise dit dækningsbidrag, dvs. Omsætning minus variable omkostninger. 

Hvordan indberetter man et årsregnskab?

Som nævnt tidligere indeholder årsrapporten virksomhedens årsregnskab. Derfor skal årsregnskabet indberettes sammen med årsrapporten. Årsregnskabet skal godkendes internt i virksomheden fx. i generalforsamlingen eller virksomhedens ejere, hvorefter den  sendes til Erhvervsstyrelsen. Bemærk at Erhversstyrrelsen kan vælge at afvise dit regnskab, hvis der er fejl, mangler eller på anden vis ikke efterlever kravene.

Mange misforståelser om hvad er et årsregnskab. 

En årsrapport, er en rapport hvorved man redegøre for virksomhedens situation. Når dette er sagt, er der flere som tolker årsrapporten og årsregnskabet for at være det samme. Dette er naturligvis forkert. Årsregnskabet kan, afhængigt af om virksomheden er revisionspligtigt eller ej, udarbejdes af en selv, en revisor, eller anden regnskabskyndige person. Der er mange løsninger til at få udarbejdet sit årsregnskab. Hvis du er interesseret i at høre mere om hvordan vi kan lave din årsrapport, eller / og øvrige regnskabsopgaver, sidder vi klar. Se mere her skal vi lave din årsrapport og selvangivelse? Derudover, er der nogle som tror at det er valgfrit at lave en årsrapport. Det er dog kun nogle få virksomhedstyper som ikke skal en årsrapport. Det er enkeltmandsvirksomheder, personligt  ejede mindre virksomheder, interessentskaber og kommanditselskaber.  

Hvornår skal et årsregnskab indleveres?

Indleveringsfristerne for 2020, har været anderledes end de forgangne år. Dette skyldes pandemien, Covid-19, hvorved folketinget, har vedtaget visse ændringer for at hindre flere økonomiske udfordringer, for det i forvejen hårdt ramte erhvervsliv. 

For at overskueliggøre indleveringsfristerne, har vi opstillet denne liste. Det skal dog bemærkes, at det ikke kan udelukkes at fristerne ændres i løbet af året. Dette skyldes, som det gjorde i år, at situationen med Corona medfører endnu en forskydelse af indleveringsfristen. Vi vil naturligvis følge op på fristerne løbene.   

Hvis man har problemer med ens årsregnskab?

Der kan være en del problemer med ens årsrapport. Det er dog for manges vedkommende årsregnskabet hvor problemerne er størst. Derfor anbefaler vi som altid at man benytter en revisor eller anden regnskabskyndig person, til at udarbejde det. Dette anbefaler vi på baggrund af en række erfaringer som vi har gjort os. 

Hvad er konsekvenserne for at indberette et årsregnskab for sent?

Det er vigtigt at indberette din årsrapport inden tidsfristen udløber, som for ikke børsnoterede selskaber er senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb. Det er vigtigt fordi der er/kan være følgende konsekvenser hvis du ikke overholder den deadline:  

  1. Du får et brev hvor der står at du skal indberette årsregnskabet inden 8 dage fra brevets dato.
  2. Får du ikke gjort dette inden tidsfristen, får ledelsen af virksomheden en afgift. 
  3. Den afgift får du 4 uger til at betale. Betaler du ikke afgiften inden for tidsfristen, kan Erhvervsstyrelsen uden advarsel sige til skifteretten at de skal tvangsopløse din virksomhed.

Vores afsluttende tanker om hvad er et årsregnskab.

Der er som udgangspunkt ikke så meget vi kan stille op omkring en årsrapport, da det som udgangspunkt ikke er et valg for virksomheden. Men vi ser som udgangspunkt positivt på årsrapport. Det er vigtigt for virksomheder at holde status, og vi mener at de fremmer virksomhedens ydeevne, ved at holde sig opdateret med sin økonomi. På mange måder skal man se det som virksomhedens nytår, hvor man tænker tilbage på alle de ting man gjorde rigtigt og de ting man gjorde forkert. Hvis man som virksomhed lære af sine fejl og handler på dem, kan man alt andet lige blive mere konkurrencedygtig, øge omsætningen, og skabe et større overskud. Årsrapporten er derfor, til trods for at den tager tid og koster penge at få udført, kan afkastet i refleksionen være en god investering for ens virksomhed.

Kontaktformular