Kapitalafkastordning

Kapitalafkastordning

Der findes 3 forskellige beskatningsformer inden for personligt ejede virksomheder. Kapitalafkastordning (KAO), virksomhedsskatteordning(VSO) og personlig beskatning (PSL). En personligt ejet virksomhed er en enkeltmandsvirksomhed, et interessentskab eller et kommanditselskab.

Hvad er en kapitalafkastordning?

Kapitalafkastordning (KAO), er en beskatningsmetode. Den benyttes, hvis man er indehaver af en personligt ejet virksomhed, og her kan du få mulighed for, at beskatte en del af din virksomheds indkomst som kapitalindkomst. Ved at gøre dette, får du fradragsret for virksomhedens renteudgifter, og sparer dermed skat. Du betaler mindre i skat på en del af virksomhedens overskud. Derfor spare du en stor sum penge.  

Kapitalafkastordning giver besparelser på AM-bidraget, og reduktion i beregningen af bund- og topskat. Dog er du fritaget for bogføringspligten, og der er ikke særlige strenge krav til adskillelse af privat- og virksomhedsøkonomi. Der beregnes et kapitalafkast af virksomhedens erhvervsmæssige aktiver. Dette afkast skal du trække fra din personlige indkomst, og lægge til kapitalindkomsten i stedet. 

Forskel mellem en kapitalafkastordning, virksomhedsordning og personskattelovens bestemmelser

Som nævnt tidligere findes der tre forskellige beskatningsformer for erhvervsdrivende med personligt ejet virksomhed. I udgangspunktet beskattes selvstændigt erhvervsdrivende efter personskattelovens regler, hvilket betyder at din personlige indkomst og virksomhedens resultat før renter beskattes ligesom, en almindelig lønindtægt. Virksomhedens renter er kun det, som hører under kapitalindkomsten.  

I bund og grund er kapitalafkastordningen en simplere udgave af virksomhedsordningen. Ved at vælge KAO, så slipper man automatisk for et bjerg af krav til administration og bogføring. Dog kan den give større økonomisk gevinst end virksomhedsordningen for mange erhvervsdrivende.

Du skal vælge kapitalafkastordningen, når du ikke har brug for en opsparing i virksomheden. Hvis finansieringen af din udlejningsejendom/lejlighed sker til en lavere rente end kapitalafkastprocenten, og du samtidigt har andre renteudgifter, eller når du vil slippe for, at betale AM-bidrag på en del af dit overskud. Langt de fleste erhvervsdrivende vælger KAO på baggrund af at de vil opnå nogle af fordelene ved virksomhedsordningen, men ikke har brug for hele pakken. Når man benytter sig af virksomhedsordningen er det et krav at privat- og virksomhedens økonomien er adskilt og at bogføringsloven overholdes. Dette er bl.a. for at sikre, virksomhedens midler ikke stilles rådighed for virksomhedens indehaver.

Virksomhedsskatteordning, (VSO)

VSO er en meget anvendt ordning og kan sammenlignes med de skattemæssige forhold, der anvendes i et selskab. Med henblik på skatteplanlægning er denne ordning som regel den mest fordelagtige ordning af de tre regelsæt. Fordelen ved denne ordning er, at virksomhedens renter kan fratrækkes i den personlige indkomst, hvilket giver en skattebesparelse på op til 56%. Den anden helt store fordel ved virksomhedsordningen er, at personer, der anvender virksomhedsordningen, har mulighed for at opspare den del af overskuddet, der ikke hæves i virksomheden.

Du skal vælge virksomhedsordningen (VSO), hvis du ønsker at indkomstudjævne ved at spare op i virksomheden og hvis du har store renteudgifter i virksomheden, og betaler topskat.

Personskattelovens bestemmelser, (PSL)

Når man benytter sig af personskattelovens bestemmelser (PSL), er overskud personlig indkomst, og renter skal fragå i kapitalindkomsten. Overskuddet beskattes med op til 56%, hvorimod renteudgifterne kun har en fradragsværdi på ca. 32%

Du skal vælge personskattelovens bestemmelser, hvis du ikke har noget behov for at spare op i virksomheden, og hvis du ikke har noget renteudgifter i virksomheden.

Valg af beskatningsform

Du skal foretage en konkret vurdering, om det er en fordel for dig at benytte kapitalafkastordningen. Eller om det bedre kan betale sig at benytte virksomhedsskatteordningen og overføre overskuddet som personlig indkomst. Det kan være en fordel, hvis overskuddet af virksomheden overstiger topskattegrænsen, og der er mulighed for opsparing, eller hvis der er væsentlige nettorenteudgifter mv. i virksomheden, som via virksomhedsskatteordningen kan få højere fradragsværdi, op til 63%. Hvorvidt der skal vælges kapitalafkastordningen, virksomhedsskatteordningen eller personlig beskatning, afhænger af den enkelte virksomhed.

Det er meget individuelt, hvad der er bedst for dig som selvstændig. Hos OB Revision tager vi udgangspunkt i de konkrete tal for netop dig og din indkomst i regnskabsåret. Derefter vurderer vi hvilken beskatningsform som passer præcis bedst til dig. Det vil være en rigtig god investering i at forhøre en af vores revisorer, for at vurdere, hvori dine fordele består, og hvad det vil betyde i praksis.

Fordele ved KAO

KAO kan betegnes som en forenklet udgave af VSO. Fordelen er, at der ikke er særlig mange krav ved anvendelse af denne beskatningsform. Der er blandt andet ikke nogle bogføringspligter, samt ingen krav om skarp adskillelse mellem privat- og virksomhedsøkonomi. Derudover skal der kun betales for arbejdsmarkedsbidrag af den del af virksomhedens overskud, der beskattes som personlig indkomst. De personer som typisk anvender KAO er folk der udlejer lejligheder og derved driver erhvervsmæssig virksomhed.

Ulemper ved KAO

Benyttes KAO som beskatningsform, er der ikke mulighed for at spare op i virksomheden, som du har med VSO-ordningen. Når man ikke har mulighed for at lave et opsparet overskud, kan man derfor ikke gemme overskud til senere hævning for en skattebesparelse.

Har du brug for hjælp?

Hvis hvis du står i en situation, hvor du ikke lige helt ved, hvilken beskatningsform du skal vælge mellem for din privat ejet virksomhed, eller for yderligere information, så kontakt os i nedenstående felt. Vi vil besvare dig inden for 48 timer.