Omdannelse fra ApS til A/S

Kort om omdannelse fra Aps til A/S

Er du ejer eller medejer af et ApS, som du føler er klar til omdannelse fra ApS til A/S. Dette kan være en lang og besværlig process, specielt hvis du ikke får god rådgivning fra start af. Du kan læse med her, hvor du hurtigt kan få en kort overblik over fordele, ulemper og processen. 

Hvad er ApS?

Et anpartsselskab, også kaldet ApS, er en selskabsform der er lavet til at gøre det nemt og forholdsvis risikofrit, at eje virksomheden. Man ejer nemlig en anpart af 

virksomheden og hæfter kun for den mængde kapital, man har investeret.

Fordele ved ApS

En af de store fordele ved ApS, fremfor A/S er kapitalkravet. Det ligger nemlig kun på 40.000 kr., for ApS, hvorimod at det kræver langt større kapital at starte et A/S. Samtidig er det kun dette beløb, ejerne hæfter for, medmindre de selvfølgelig har investeret mere end det. Det vil altså sige, at man som ejer af en anpart ikke kan risikere, at en eventuel konkurs går ud over privatøkonomien.

For mange virksomheder virker det mere professionelt og troværdigt, at være registreret som ApS frem for et personligt ejet virksomhed. Derfor kan ApS være en fordel, i forretningsmæssige sammenhæng, i forhold til enkeltmandsvirksomheder og interessentselskaber. Desuden betaler man også kun selskabsskat, når man driver et ApS eller anden type af selvskab.

Ulemper ved ApS

Man kan dog også argumentere for at kapitalkravet er en ulempe for ApS. Der er nemlig ikke noget krav til kapital for personligt ejede virksomheder, hvorfor disse er nemmere at starte op. 

Samtidig er der også større krav til bogføring og revision for ApS, end personligt ejede virksomheder. Eksempelvis skal selskabets årsregnskab offentliggøres. Samtidig er der flere krav til stiftelsen af ApS, bl.a. skal der udarbejdes følgende dokumenter: vedtægter, ejerbog og stiftelsesdokument. Samtidig er det også lovpligtigt for et ApS, at anskaffe sig en fornøden arbejdsskade forsikring. Disse faktorer gør at der er forhøjede udgifter til driften.

Hvad er A/S?

Et aktieselskab, forkortet som A/S, er på mange måder lig et ApS. I et A/S er det dog aktier i stedet for anparter der købes. Hvor at ejeren så er dem der har købt aktierne, også kaldet aktionærer. Ligesom med ApS, hæfter aktionærerne i et A/S, også kun for den kapital de har investeret i selskabet.

Fordele ved A/S

Under ApS, nævnte vi at det er en troværdig selskabsform, det gælder i høj grad også for A/S. Faktisk anses A/S for at være det mest anerkendte og troværdige selskabsform. Derfor opnår du den største tillid fra både kunder, kreditorer, interessenter o.lign., hvis dit selskab er registeret som et A/S. Denne tillid kommer bl.a. af at A/S har det højeste kapitalkrav, og derfor ved at der er gjort en betydelig investering i selskabet.

Ulemper ved A/S

Der er yderligere krav til regnskaber og rapporter for A/S, end der er for ApS. Dette vil, alt andet lige, øge omkostningerne. Samtidig kræver det ofte gennemgang af regnskab og rapporter, som skal udføres af en registreret eller statsautoriseret revisor.

Derudover er der ofte flere ejere (aktionærer) i et A/S, end der er indehavere af anparter. Dette gør at det kan være sværere at blive enige i ejerkredsen. Hvis der ikke er en eller få aktionærer, kan der være mange meninger omkring hvad der er det bedste for virksomheden. Hvis ikke der er en klar plan kan dette muligvis føre til dårlig samarbejde som i sidste, potentielt kan gøre virksomheden mere ineffektiv.

Krav til A/S

  • En eller flere ejere, som er dem der ejer aktierne, og kan både være personer og virksomheder.
  • Der skal stilles et startkapital på 400.000 kr. til rådighed
  • Et A/S har pligt til at føre regnskab og skal indberette sin årsrapport digitalt
  • Et A/S skal jævnfør selskabsloven, føre ejerbog over alle selskabets ejere, og registrere lovlige og faktiske ejerforhold.
  • Der skal være en ledelse bestående af en direktion og en bestyrelse eller

Hvordan foregår omdannelse fra Aps til A/S

Først og fremmest skal emnet tages op på virksomhedens generalforsamling. Her kræver det så ⅔ af stemmerne, før at der kan sættes gang i en omdannelse fra ApS til A/S.

Dernæst skal der stilles sikkerhede for, at der kan indskydes kapital på 400.000 kr, som er kravet for oprettelse af A/S. Det er selvfølgelig en mulighed, at der allerede er investeret denne mængde kapital. Hvis ikke det er tilfældet, kan dette gøres,ved at udstede fondskapitalandele eller ved en egentlig kapitalforhøjelse.

Herefter er næste skridt at få en registreret eller statsautoriseret revisor med indover projektet. Denne revisor skal udarbejde en vurderingsberetning, som bl.a. skal indeholde en beskrivelse af værdierne i selskabet, og en vurdering af virksomhedens pålydende værdi. Derudover, skal vurderingsberetning også indeholde en ledelsesberetning.

Desuden er det et lovkrav at, når beslutningen om omdannelse fra ApS til A/S er truffet på generalforsamlingen, skal dette meddeles til kapitalejerne senest to uger efter. Ligeledes skal der ske en registrering omkring omdannelse hos erhvervsstyrelsen, senest to uger efter.

Hvorfor foretage omdannelse fra ApS til A/S

Der kan være vidt forskellige grunde til, hvorfor det giver mening at foretage en omdannelse fra ApS til A/S. Samtidig er det også en meget individuel vurdering, om hvorvidt det kan betalte sig at omdanne fra Aps til A/S. Men af de overskyggende grunde, er et ønske om at forbedre selskabets image udadtil. En omdannelse fra ApS til A/S, er som tidligere nævnt med til at virksomheder fremstår mere seriøs og tillidsvækkende for dens interessenter.

I andre tilfælde kan det være banken der presser på, for at virksomheden foretager omdannelse fra ApS til A/S. I dette scenarie kan banken også have flere grunde til at ønske denne omdannelse. Eksempelvis kan det være fordi banken ønsker, at virksomheden skal have en større egenkapital. Andre motiver for banken kan være, at de ønsker større sikkerhed eller en mere seriøs bestyrelse og ledelse af virksomheden.

Kontaktformular

Her hos OB Revision kan vi desværre ikke stå for omdannelsen, da vi ikke har en registreret eller statsautoriseret revisor ansat. Vi har dog en samarbejdspartner, som har en registreret revisor ansat. På trods af dette vil vi dog sagtens kunne give råd med på vejen. Så hvis du har spørgsmål omkring omdannelse fra ApS til A/S, eller andre spørgsmål indenfor revision og bogholderi, skal du ikke tøve med at kontakte os. Dette har vi gjort nemt for dig, ved at indsætte en kontaktformular herunder. Når du har udfyldt denne, vender vi tilbage til dig indenfor 48 timer.